ભવિષ્ય ઉજ્વળ બનાવો બયુટી ઇન્ડસ્ટ્રી મા, 1મહિના નો ટાર્યલ કોર્ષ કરો અને નિણર્ય લૉ ફકત રુ.1000 મા ,અને શરુ કરો કોર્ષ 'એલ.ટી.એ સકુલ ઓફ બયુટી' માં જે ભારત ની સુપૄસિદધ આતંરરાષટીય બયુટી એકેડમી છે વધુ માહિતી માટે કોલ રીના જોબ 7021863762 In Ahmedabad - Maninagar & Navrangpura 08511393131 In Mumbai - 7738908358 / 9223218016 In Pune 8805693131 In Nashik Bhopal Kakinsda NewDelhi 9322026830


Comments

Popular Posts